ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldig vanaf 15 november 2023

Welkom bij de website www.myfullessence.com en de diverse diensten en producten aangeboden door Spiritueel Coach|Medium|Healer Lenny Suijkerbuijk. Lees alsjeblieft deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten en producten. Jouw bezoek aan onze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat je deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud accepteert.

 

Artikel 1. Definities

1.1 My Full Essence: Gevestigd op Maria Stuartplein 248, 2595BX, Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 85091804, verder aangeduid als ‘MFE’.

1.2 Hyperlink: Links bedoeld voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.3 Website: Medium voor de presentatie van informatie via het internet.

1.4 Gebruiker: Persoon die de website bezoekt en/of gebruikmaakt van de diensten of producten van MFE.

1.5 Profiel: Persoonlijke kenmerken en voorkeuren verstrekt door een consulent om zichtbaar te maken aan gebruikers.

1.6 Content: De inhoud van de website, inclusief films, foto’s, teksten en profielen.

1.7 Loggen: Het digitaal bewaren van gegevens van gebeurtenissen op de website.

 

Artikel 2. Werksfeer en Aard Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen de gebruiker en My Full Essence.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de genoemde websites.

2.3 Bij nietigheid of vernietigbaarheid van delen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Artikel 3. Inhoud en Gebruik van de Website

3.1 De website dient als platform om gebruikers in contact te brengen met My Full Essence.

3.2 Gebruik van de website en bijbehorende diensten staat open voor personen van 18 jaar en ouder.

3.3 Gebruikersregistratie vereist actuele en volledige informatie. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun persoonsgegevens.

3.4 Gebruikers mogen geen registraties voor anderen maken en zijn verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte informatie.

3.5 Het is niet toegestaan om inhoud te kopiëren, dupliceren of op andere wijze te gebruiken zonder toestemming.

3.6 Gebruikers mogen de website niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten of in strijd met algemeen aanvaarde normen.

3.7 Gebruikers mogen geen persoonlijke gegevens van anderen gebruiken voor eigen doeleinden.

3.8 Foto’s van andere mensen mogen niet worden gepubliceerd zonder toestemming.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 MFE spant zich in om de website beschikbaar te stellen en te beveiligen.

4.2 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun proces, keuzes en gezondheid bij het gebruik van diensten.

4.3 MFE is niet aansprakelijk voor hinder door werkzaamheden, wijzigingen, of andere zaken die invloed hebben op de website of diensten.

4.4 MFE is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content.

 

Artikel 5. Content

5.1 MFE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links.

5.2 Gebruikers verlenen MFE een licentie voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten op verstrekte inhoud.

5.3 MFE behoudt het recht om vermeend inbreukmakend materiaal te verwijderen.

 

Artikel 6. Privacy, Persoonsgegevens en Controle van Gebruik

6.1 MFE beschermt persoonsgegevens zorgvuldig en deelt deze niet met derden.

6.2 Gebruikersinformatie is nodig voor de werking en optimalisatie van de website en diensten.

6.3 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van persoonsgegevens.

6.4 Bij overtreding van voorwaarden kan het account worden geblokkeerd.

 

Artikel 7. Tarieven, Betaling

7.1 Tarieven zijn duidelijk vermeld op de website en gelden bij gebruik van diensten/producten.

7.2 Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren worden opgezegd.

7.3 Gegevens van MFE zijn beslissend voor de verschuldigde bedragen.

7.4 Betaling via aangeboden betaalmethoden op de website of verstrekt via email.

 

Artikel 8. Klachtenafhandeling

8.1 Klachten dienen schriftelijk via de mail bij MFE te worden ingediend.

8.2 MFE probeert klachten binnen 10 werkdagen op te lossen en informeert de gebruiker schriftelijk.

 

Artikel 9. Intellectuele Eigendommen

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de website behoren toe aan MFE of licentiegevers.

9.2 Gebruikers dragen intellectuele eigendomsrechten van verstrekte inhoud over aan MFE.

 

Artikel 10. Wijzigingen in Prijs en Voorwaarden

10.1 MFE heeft het recht om diensten, producten, prijzen en voorwaarden op elk moment te wijzigen.

10.2 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de voorwaarden.

 

Artikel 11. Nederlands Recht en Geschillen

11.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.